KD

planetGOLD Монгол төслийн эрхлэн гаргасан тайлан, судалгаа

planetGOLD Монгол төсөл нь алтны бичил уурхайн үйл ажиллагааг албажуулах, уг салбарт мэргэжлийн хандлагыг бий болгох, улмаар бичил уурхай дахь мөнгөн усны далд хэрэглээг халахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, мөн бичил уурхайчид, худалдаачид, боловсруулагчид зэрэг алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж байна.

Төсөл нь 2019 оноос эхлэн хэрэгжих хугацаандаа дараах бодлогын тайлан, судалгаа, мэдээллийн хуудсуудыг бэлтгэн гаргаад байна. 

Төслийн үр дүн, үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Facebook, Twitter/X, LinkedIn хаягаас авна уу.